Από το OpenOffice Manual

Writer: Πίνακες / Εισαγωγή-Διαγραφή, Επικεφαλίδες

Πίσω

Αναφέρεται στο http://openoffice.hellug.gr/index.php/Writer/TableInsertDeleteHeadings
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 22-10-2007 01:11