Από το OpenOffice Manual

Writer: Πίνακες

Οι πίνακες είναι ένα βασικό στοιχείο των περισσοτέρων ηλεκτρονικών κειμένων. Στις παρακάτω ενότητες εξηγείται πώς γίνονται οι βασικότερες λειτουργίες που αφορούν πίνακες στον κειμενογράφο του OpenOffice.org

Εισαγωγή-Διαγραφή Πίνακα, Επικεφαλίδες

Για την εισαγωγή ενός πίνακα σε ένα έγγραφο, τοποθετούμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τον πίνακα και από το βασικό μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Πίνακας.... Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε όνομα για τον πίνακα, τον αριθμό των γραμμών και στηλών που θα έχει, την ύπαρξη ή μη επικεφαλίδας και τον αριθμό των γραμμών που θέλουμε να επαναλαμβάνονται στην περίπτωση που ο πίνακας αυτός σπάσει μεταξύ δύο ή περισσοτέρων σελίδων.

Για τη διαγραφή του πίνακα, τοποθετούμε το δρομέα κάπου μέσα στον πίνακα και από το βασικό μενού επιλέγουμε Πίνακας→Διαγραφή→Πίνακας.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Εισαγωγή-Διαγραφή γραμμών και στηλών

Για την εισαγωγή γραμμής σε έναν ήδη υπάρχον πίνακα, τοποθετούμε το δρομέα μέσα σε ένα κελί και από το μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Γραμμές.... Στο παράθυρο που ανοίγει μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε τον αριθμό των γραμμών που θέλουμε να εισάγουμε καθώς και το αν οι γραμμές αυτές θα εισαχθούν πριν ή μετά την γραμμή στην οποία βρίσκεται ο δρομέας. Με αντίστοιχο τρόπο γίνεται και η εισαγωγή στηλών.

Για τη διαγραφή μίας γραμμής (ή μίας στήλης) τοποθετούμε τον δρομέα σε ένα κελί που ανήκει σε αυτή τη γραμμή (ή την στήλη) και από το κυρίως μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Διαγραφή→ΓραμμέςΠίνακας→Διαγραφή→Στήλες αντίστοιχα)

Δείτε το σχετικό βίντεο

Συγχώνευση-Διάσπαση Κελιών

Για τη συγχώνευση κελιών επιλέγουμε με το ποντίκι τα κελιά που θέλουμε να συγχωνεύσουμε και κάνουμε δεξί κλικ. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κελί→Συγχώνευση.

Για την διάσπαση ενός κελιού, τοποθετούμε το δρομέα στο κελί που θέλουμε να διασπάσουμε και κάνουμε δεξί κλικ. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κελί→Διάσπαση. Στο νέο παράθυρο μπορούμε να επιλέξουμε σε πόσα τμήματα θέλουμε να διασπαστεί το κελί καθώς και το αν η διάσπαση θα γίνει κατακόρυφα ή οριζόντια.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Περισσότερες Μορφοποιήσεις

Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε πιο προηγμένες μορφοποιήσεις σε κάποιο ή κάποια κελιά ενός πίνακα, αφού επιλέξουμε τα κελιά αυτά, κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας Πίνακας, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με καρτέλες για την μορφοποίηση πίνακα.

Στο βίντεο φαίνεται πώς μπορούμε να αλλάξουμε το φόντο της πρώτης γραμμής ενός πίνακα.

Αναφέρεται στο http://openoffice.hellug.gr/index.php/Writer/Table
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 05-03-2007 19:08