Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση:

Περιεχόμενα

Writer

Calc

Συγχώνευση Αλληλογραφίας

Αλλαγή Περιεχομένων

Χειροκίνητη Αλλαγή

Σε ένα έγγραφο υπάρχει πολλές φορές η ανάγκη ένα τμήμα του εγγράφου να ξεκινάει από νέα σελίδα, ακόμα και αν η προηγούμενη σελίδα δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως. Όταν σε ένα κείμενο ξεκινάει καινούριο κεφάλαιο, το κεφάλαιο συνήθως θέλουμε να ξεκινάει σε καθαρή σελίδα. Μία λύση για αυτό είναι η διαδοχική εισαγωγή χαρακτήρων νέας γραμμής (πατώντας <enter>), η λύση όμως αυτή δεν είναι ενδεδειγμένη, αφού η εισαγωγή μιας γραμμής στο προηγούμενο κεφάλαιο θα οδηγήσει στην μετατόπιση της αρχής του νέου κεφαλαίου μία γραμμή παρακάτω. Οι περισσότεροι κειμενογράφοι για να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα προσφέρουν στον χρήστη την Χειροκίνητη Αλλαγή.

Εισαγωγή-Διαγραφή Χειροκίνητης Αλλαγής

Χειροκίνητη αλλαγή εισάγουμε εκεί που θέλουμε να ξεκινήσει νέα σελίδα επιλέγοντας από το μενού του κειμενογράφου Εισαγωγή→Χειροκίνητη Αλλαγή. Αυτό θα εμφανίσει ένα νέο παράθυρο, όμοιο με αυτό της παρακάτω εικόνας:

Επιλέγουμε Αλλαγή Σελίδας και πατάμε OK.

Για την διαγραφή της Χειροκίνητης Αλλαγής, πηγαίνουμε τον δρομέα στην θέση μετά την Χειροκίνητη Αλλαγή (δηλαδή στην αρχή της νέας σελίδας) και πατάμε Backspace [%larr;]. Η χειροκίνητη αλλαγή δηλαδή αντιμετωπίζεται σαν ένας απλός χαρακτήρας και διαγράφεται όπως θα διαγραφόταν ένας απλός χαρακτήρας.

Αλλαγή - Ιστορικό - Εκτύπωση - Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 01-03-2007 13:28